Berthåga

Väster om Staby och norr om enköpingsvägen ligger Berthågaskogen. I den officiella stadsplaneringen benämns den Svinskinnsskogen. Det finns många intressanta stigar i den. Trots att skogen inte är stor känns den stor, och vild, inte minst p g a att det kan vara svårt att hitta blir det lätt ”episka” turer. Den är ett fint närområde, perfekt för ett tvåtimmars pass, för dem som bor i nordvästra Uppsala. Vill man göra en längre tur kan man fortsätta ut till Börjeområdet.

Det finns gott om lera och sura kärr i Berthåga. Omloppet (led 3), stora stigen mellan Herrhagen och Gullboda (led 2), Källhagsleden (led 11), och Tegelleden (led 14), är ofta sura och leriga. Om det inte är fruset till tjäle eller ihållande torrt och varmt väder kan dessa med fördel undvikas av den som ej älskar lera. Allt i Berthåga är dock inte sörjigt. Solsäterleden kan för det mesta åkas utan att man måste tvätta cykeln efteråt. Kodöden, en mycket lönande slinga som med fördel kan påbörjas från Herrhagen, går praktiskt taget genomgående på fin, teknisk och vacker stig som inte är sur.

Berthåga kan nås från flera håll. Från Uppsala är den trevligaste vägen, att åka Geijersgatan ut förbi Staby och sedan på utmärkt cykelbana. Från Flogsta och Stenhagen kan man åka in via Herrhagen. Västerifrån går en stig från vägen mellan Ströby och Österby, och norrifrån finns flera körvägar, från Norrgården, Skäggesta, Hällby.

Den bästa kartan är orienteringskartan, Stenhagen 1:10 000, från 1997. Berthågaskogen är föremål för modernt skogsbruk och därför mer föränderlig än andra skogar runt Uppsala. Där kartor visar skog kan det plötsligt finnas stora kalhyggen. På kalhygget nordost om Herrhagen håller man för närvarande, vintern 2002-03, på att bygga ett antal nya villor.

 


Staby — Solsäter
Herrhagen — Gullboda
Omloppet
Triangelpunkten
Gullbodaleden
Grönvretensleden
Kodöden
Torpleden
Gåtan
10 Storbacken
11 Källhagsleden
12 Grönvretenknallen
13 Gula leden
14 Tegelleden
15 Kalhygget
16 Kraftledningen
17 Kyrkogårdsleden
18 Hygget
19 Berthågahögen
20 Österbyleden


1 Staby — Solsäter 

Svårighet:  
 
 

Längd: ca 6 km. 
 
 

Leden från Staby till Solsäter är lönande och omväxlande, bitvis är den roligt knixig, på andra ställen är det snabb fin stig, några partier kan vara ganska leriga. Delar av leden används på de flesta turer i Berthåga. Den kan med fördel kombineras med turer runt Börje.

Börja vid Geijersgatans slut vid Eriksskolan, följ cykelbanan ut, under Bärbyleden, och upp genom Storbacken. Tag till höger på liten körväg där man lämnar skogen på Storbacken. Följ körvägen drygt två hundra meter, tag till vänster på tydlig stig som följer gärdeskanten. Åk längs denna fram till bäcksvacka, följ denna ett kort stycke och åk sedan över den. När stigen närmar sig skogen gäller det att följa den in i skogen direkt över en höjning, på andra sidan nere vid gärdeskanten tar man av till vänster (S) upp i skogen. Vid ett surt ställe, ca 200 i sydvästlig riktning, tar man av till höger (rakt fram är led 17) och åker på småknixig stig fram till en kraftledningsgata vilken man korsar och fortsätter fram till en stor stig.

 

Tag stigen till vänster och följ den, tag till vänster vid litet vägskäl till Källhagen (här börjar led 11) och kom tillbaka till kraftledningsgatan ca 400 m från vägskälet vid Källhagen. Tag till höger vid tydligt vägskäl, till vänster går led 17, strax före kraftledningsgatan. Fortsätt rakt fram på småknixig stig, åk en kort bit på körväg, som kommer från Berthåga kyrkogård, och vidare på bitvis sur stig till ett litet torp, åk en kort sträcka på grusväg, till vägkorning, tag  till höger uppför liten backe och sedan till vänster runt Herrhagens villaområde. 

Åk ca 100 meter på väg (led 5, 7 tar av till höger, N, från den) och fortsätt sedan rakt fram på stig med hällar i nedförsbacke fram till ett litet torp (led 2 tar av till höger, N, strax före torpet). Tag till vänster (SV) vid torpet på tydlig stig som efter ett par hundra meter går parallellt med gärdeskant. 

Tag in i skogen till höger (NV) vid korsning, där man möter led 19, uppför steg, och åk runt Kodöden, ett stort kärr, på dess norra sida. Stigen är här roligt knixig och slingrig. 

Bortom Kodöden fortsätter man i västlig riktning på bred delvis sur stig, passera vägskäl först till led 9 sedan led 4, och kom fram till en gip, varifrån det går en körväg till Österby (och väg till Nåsten), led 20, 50 m bortom denna, tar man av norrut upp genom tät granskog.

En fin stig i rejäl uppförsbacke tar en upp till ett krön. Här möts lederna 1, 3 och 4. Tag till vänster strax före det att led 4 tar av till höger. Åk lång nedförsbacke, ned i kärrig terräng, korsa denna och kom fram i ett klippigt parti med mycket fin knixig stig till Solsäter. Härifrån kan man fortsätta på stig och grusvägar ut till Börje, led 6Börjesidan.

1b. Tekniskt ointressant led ut till vägen som går mellan Österby och Ströby. Fortsätt rakt fram genom småsnårig terräng och nå asfaltvägen vid glänta. Kom ut på vägen ett par hundra meter söder om Solsäter.

1c. Variant på led 1 vid Solsäter. Istället för att komma fram till Solsäter kommer man ut på vägen vid Ströbylund. När man kommer upp ur den kärriga svackan på hällterrängen som återstår fram till vägen, väljer man att ta stig som går lite till höger (NV) istället för till vänster, genom knixig rolig terräng, och kommer så småningom fram vid Ströbylund.

Till kartan 

Till ledförteckning


2 Herrhagen — Gullboda  

Svårighet: 
 
 

Längd: ca 1,5 km. 
 
 

Stor stig som förbinder Herrhagen och Stenhagen med Skäggesta på Börjevägen. När det är torrt är den snabb och rolig. Vid väta kan den vara tung. Den används främst i kombination med andra leder.

Lämna Herrhagen på samma sätt som på led 1, nedförsbacke med hällar på stig från grusväg, och kom fram till ett litet torp, efter ca 250 m. Här gäller det att finna en liten stig som tar till höger före (öster om) torpet och sedan går uppför ett steg norrut genom skogen på småknixig stig. Tappa lite höjd och kom in i terräng som kan vara sur. Passera led 3 strax norr om utdikning ca 600 m från torpet, fortsätt rakt fram (N), led 6 tar av till vänster (V) in i skogen där man kommer till ett gärde, led 5 tar av till höger (Ö) strax före till Gullboda. Man kan åka ut till Börjevägen både från Gullboda eller från Karlslund.

Till kartan 

Till ledförteckning


3 Omloppet
 

Svårighet:  

Längd: 4 km. 
 

Relativ krävande led som kan användas på rundturer i Berthåga. Vissa avsnitt kan vara mycket sura. Leden är enklast i orientering om man kommer från väster. 

Börja från knallen där led 1 viker av till Solsäter. Passera  vägskäl (led 4), fortsätt rakt fram i svag nedförbacke. Håll lätt till höger (NO) vid otydligt vägskäl, kom fram till gärde, följ dess östra kant på fin stig, håll rakt fram (när en del av den tar av til vänster) och gradvis åt norost in i skogparti. Kom fram till gärde. Följ dess södra kant, söder om diket som avgränsar det, och kom in i skogen i hörnet. Fortsätt rakt fram, på tunn stig, kom fram till utdikning. Följ stig på norra sidan om diket i ostlig rikning, passera lederna 6, 2, 5, åk i kalhygges södra kant, passera led 8, och kom fram till led 1 igen ca 500 m efter kalhygget.

3 b) Alternativ vid Grönvreten. Kommer man ifrån öster tar man av på körvägen vid Grönveten, följer denna ca 150 m och tar sedan av söderut in i skogen.

Till kartan 

Till ledförteckning4 Triangelpunkten

Svårighet: 

Längd: 300 m.
 
 

Mycket rolig tekniskt krävande led, med en rejäl backe, roliga steg, och vacker omgivning. Kan med fördel kombineras med led 1 eller 3


Om man kommer led 3 norrifrån tar man till vänster (SO) några meter innan man når den högsta punkten. Leden går därifrån i knixig terräng över hällar till en triangelpunkt varifrån det går tvärt nedför. Från led 1, söder ifrån, tar man av norrut ca 120 m vid öppen skogsmark före (öster om) körvägen från Österby. Åk uppför stig i en backe med fina steg, en röd pil anger var man skall hålla till vänster.

Till kartan 

Till ledförteckning5) Gullbodaleden

Svårighet:  +

Längd: 1,2 km.
 

Fin småteknisk led från Herrhagen till Gullboda. 

Tag av rätt norrut från grusvägen vid Herrhagen. Följ fin teknisk stig norrut, passera dike vid led 3, och fortsätt i nordvästlig rikning på rolig stig till Gullboda. 

5a) Variant på början av Gullbodaleden. Tag av i nybyggesområdets västra kant, direkt öster om Herrhagens villor, följ fin knixig stig som gradvis vänder västerut. Korsa surdrag, kom fram till led 5 strax bortom detta. 

Till kartan 

Till ledförteckning6 Grönvretensleden

Svårighet:   

Längd: 900 m. 
 
 
 
 

Något svårorienterad och bitvis tekniskt krävande led. Mycket rolig.

Österifrån börjar man bäst i södra änden av gärdet söder om Gullboda. Lämna led 2 och ta en fin stig som går in i skogen i sydvästlig riktning, den vrider sig sakta söderut och ringlar sig fram i tekniskt rolig terräng. Korsa led 3. Stigen går rakt över den och ett djupt dike. Åker man 15–20 m till höger finns en tunn cykelbar omväg som går tillbaka till huvudstigen.

Följ denna söderut, efter ca 200 m viker den av mot väster, vid ett fallet träd tar man inte fin stig till vänster utan fortsätter rakt fram, och om man håller tungan rätt i mun kommer man så småningom fram till stigen vid gärdet söder om Grönvreten. Den sista biten fram till gärdet kan man antingen åka över kalhygget, något som kan vara bökigt, eller fortsäta rakt fram i vilket fall man kommer ut i hörn, där led 3b tar av.

Västerifrån åker man i kallhyggests nord västra sida. Där finns bitvis en otydlig stig. Väl inne i skogen blir den tydlig och roligt knixig. En enklare variant är att åka fram till hörnet där led 3b tar av, 10 m före detta, söder om det, går en tunn knappt skönjbar men fullt cykelbar stig in skogen.

 

Till kartan 

Till ledförteckning


7 Kodöden   

vårighet:   

Längd: ca 4 km. 

Runda som kombinerar de finaste lederna utanför Stenhagen. Kodöden går nästan uteslutande på rolig teknisk stig i vacker skog. Delar av den kan vara svårorienterade men åkningen är så rolig att det är väl värt besväret att lära sig sträckningen. Den finaste vägen ut från Uppsala, om man åker Kodöden från Herrhagen, är via Solsäterleden, enklaste är via cykelbanorna till Stenhagen och Herrhagen.

Man följer led 5 som viker av norrut in i skogen från Herrhagen, eller led 5a som börjar i hörnet av ett byggområde (2003) vid Herrhagen. Stigen är småknixig och mycket rolig. Ungefär halvvägs till Gullboda passerar man led 3 som går på norra sidan om en utdikning. Här fortsätter man rakt över led tre och vidare rakt fram på knixig stig fram till Gullboda.

Strax före Gullboda når man en körväg som ofta är sörjig (led 2). Tag den till vänster, söderut, och åk den ca 175 m strax innanför gärdeskant. Vid gärdets södra hörn lämnar man led 2 och tar av till höger (SV) på fin stig. Detta är led 6. Den vrider gradvis mot söder och kommer efter ca 200 meter till ett dike (där led 3 går). Fortsätt rakt över diket (cykelbar omväg till höger) och vidare söderut på knixig stig ca 200 m varefter stigen svänger och går i västlig riktning mot Grönvreten. 


När man närmar sig Grönvreten ser man ett kalhygge. Här är det enklast att hålla norr om detta på stig i nordvästlig riktning. Kom ut i hörn vid Grönvreten. Här går led 3 igen. Åk denna söderut, längs gärdeskanten, ca 250 m.

Rätt ställe att ta till vänster är där man ser Grönvretenknallen, en höjd med kalhygge, här gäller det att åka söder om knallen, och runda den, nedanför branta klippor. Leden är här otydlig. Under klipporna kommer man fram till en gulrösad led. Tag den söderut. Fin knixig stig ca 100m. Stöt på led 9. Tydlig stig som tar av till vänster. Följ denna. Bitvis är den mycket knixig. En bred stig tar av till vänster. Tag inte den utan fortsätt rakt fram. Kom fram till kalhygge. Åk fin stig i dess västra kant. Passera två kärr och kom ut på led 1 ca 350 m från Kodöden, ett stort kärr.

Tag till vänster på led 1, följ småknixig stig förbi Kodöden, kom ut vid gärde och tag där till vänster (NO), passera torp och kom fram till utgångspunkten villorna vid Herrhagen.

Till kartan 

Till ledförteckning8) Torpleden

Svårighet:  

Längd: ca 600 m.

Fin led som förbinder led 1 och 3. Något svårorienterad.

Kommer man från Staby på led 1 tar man av till höger (N) ca 75 m efter det att man passerat det lilla torpet som ligger strax öster om Herrhagens villaområde. Man tar sig först över en stor byggarbetsplats, där stigen kan vara svår att se, framme vid skogsbrynet blir den tydlig. Stigen ringlar sig fram i vacker småknixig terräng. Man skall hålla lätt till höger (NO) strax före ett dike och ta sig över ett annat innan de två dikena flyter ihop. Fortsätt norrut och nå kalhygge. Led 3 går i dess södra kant.

Till kartan 

Till ledförteckning9) Gåtan

Svårighet: 

Längd ca 500 m.

Kort fin led över till Grönvreten sidan.

En bra orienteringspunkt är delningen av stigen väster om Kodöden. Gåtan börjar 20–30 m väster om denna punkt. Tag där norrut, längs tjockt granbestånd, på östra sidan om stigen, kom ut på litet kalhygge. Hundra meter bortom detta delar sig stigen. En skogsmaskinväg, led 12, tar av i norostlig riktning. Forsätt rakt fram ytterligare 100 m på teknisk stig. Möt en gulmärkt led. Korsa denna och följ bitvis svår upptäckt stig i tjockt granbestånds södra utkant. Anslut till led 3.

Till kartan 

Till ledförteckning10 Storbacken

Svårighet:   

Längd: 400 m.

Kort slinga med flera varianter i Storbacken. Vissa avsnitt skulle kunna ges en högre svårighetsgradering.
Om man kommer från Staby, tar man till vänster (S) direkt i Storbackens skogsbryn. Sedan följer man en tekniskt krävande stig som hela tiden går mycket nära skogsbrynet.

Till kartan 

Till ledförteckning


11 Källhagsleden

Svårighet:   

Längd: 900 m.

Gammal led in i skogen. Leden finns t o m utmärkt på kartor som inte är avsedda för orientering. Bitvis är den sur.

Om man kommer från Staby, längs led 1, åker man fram till ett ställe där stigen delar sig, den vänstra (S) grenen går mot Herrhagen, den högra fram till Källhagen, ett torp. Här åker man rakt fram upp över häll i hörnet.  Väl uppe på hällen finner man en fin stig som tar en runt Källhagens tomt. På andra sidan ansluter man till en gammal stig, med traktorspår, vilken man följer allt djupare in i skogen tills man stöter på led 3. Ett stort hygge, som inte är utmärkt på befintliga kartor, passeras i dess norra kant.

Till kartan 

Till ledförteckning12 Grönvretenknallen

Svårighet: 

Längd: ca 400 m

Fin led som med fördel kan kombineras med led 6.

Kommer man från Kodöden, led 1,  följer man Gåtan, led 9, över ett kallhygge. Drygt hundra meter bortom detta tar man till höger på en skogsmaskinsväg. Denna följer man ca 200 meter, där den tar av mot nordost håller man istället till nordväst och kommer fram till några stora ej cykelbara klippor i ett kalhygges södra kant. Här möter man Gula leden. Fortsätt rakt över denna, på bitvis risig stig nedanför klipporna. Bortom dessa blir stigen mindre risig och svänger så smångingom norrut, fram till Grönvreten.

Till kartan 

Till ledförteckning13 Gula leden

Svårighet: 

Längd: ca 150 m

Gulrösad led som förbinder lederna 9 och 12. Endast en kort bit är cykelbar. Den gula rösningen sträcker sig betydligt längre. Kan med fördel användas som variation på led 12.

Om man kommer från Kodöden sidan längs led 9 tar man av till höger där denna möter den gula rösningen. Följ den gula märkningen på fin knixig stig fram till branta klippor. Där möter man led 12. För att komma vidare ut till Grönvreten tar man denna till vänster.

Kommer man från Grönvreten, tar man av strax efter körvägen upp på knallen, och rundar denna nedanför (led 12) klippor tills man stöter på de gula märkena. Dessa följer man söderut tills man stöter ihop med led 9.

Till kartan 

Till ledförteckning14 Tegelleden

Svårighet: 

Längd: ca 800.

Led som går in från Karlslund till hygge och där ansluter till led 3. Bitvis är leden mycket sumpig, varför det lagts tegel i kärren på vissa ställen, därav namnet.

Passera Karlslund, tag bred körväg efter skogsmaskiner. Åk den söderut. Vid en stor sten delar sig körvägen. Tag här till höger före den stora stenen. Därefter blir det bitvis mycket sumpigt. Kom ut på kalhygget och korsa det i sydlig rikning. I dess södra kant går led 3.

Till kartan 

Till ledförteckning


15 Kalhygget

Svårighet: 

Längd: ca 500

Led som binder ihop led 1 och 11.

Tag norrut (NV) på fin stig ca 75 m efter korsingen av led 1 och 6 vid kraftledningen. Följ fin stig väster om klippväggar vilken gradvis vrider sig mot nordost, kom ut på kalhygge och korsa detta i nordostlig riktning på otydlig stig. Anslut till led 11 på andra sidan. Åker man den österut mot led 1 är den roligt knixig.

Till kartan 

Till ledförteckning16 Kraftledningen

Svårighet:  +

Längd: ca 500

Led som följer kraftledningsgatan i Berthåga.

Följ kraftledningen från gärdet eller från led 1 där denna går under den. Bitvis är det fin stig. Men delvis går den genom sura kärr och tät sly.

Till kartan 

Till ledförteckning17) Kyrkogårdsleden
 

Svårighet: 
 
 

Längd: ca 700 m. 
 
 
 
 
 

Led som åks som en variant på led 1, särskilt om man inte vill åka samma väg i båda rikningarna.

Kommer man från väster tar man till höger och åker över kraftledningsgatan och fortsätter fram till Berthåga kyrkogårds stängsel, när man når det tar man till vänster (NO) och följer tydlig stig tills man når led 1. Kommer man från Staby fortsätter man bara rakt fram där led 1 tar av till höger.

Till kartan 

Till ledförteckning18) Hygget

Svårighet:  +

Längd: ca 500 m.

Led som förbinder led 1 med led 11. Bitvis mycket fin stig.

Söderifrån tar man av från Staby – Solsäterleden där en körväg kommer in i skogen från Berthåga kyrkokård. Följ körvägen ett kort stycke, ca 60-70 m, och finn stig som tar av i nordvästlig riktning in skogen. Den första biten är mycket fin, slingrar sig fram runt hygges bråte, och efter ca 300 m kommer man ut på ett stort hygge. Här följer man en traktor väg fram till led 11.

Till kartan 

Till ledförteckning


19 Berthågahögen

Svårighet:  +

Längd: ca 500 m.

Modern hög av tipmassor utanför Stenhagens villaområde. Den har en rejäl nedförsbacke, och är en rolig variant på Solsäterleden.

Om man kommer via Solsäterleden tar man till vänster på grusväg vid Herrhagens villaområde. Åk under kraftledningen. Därefter tar man en väg till höger och följer denna till dess slut upp på en hög bildad av schaktmassor. Passera mellan två krön på fin liten stig och åk utför en mycket brant backe. Anslut till den vanliga Solsäterleden i gärdeskant där den tar av in i skogen förbi Kodöden.

Till kartan 

Till ledförteckning20 Österbyleden

Svårighet: 

Längd: ca 1km.

Led från Berthåga till Nåsten via Österby. Om man kommer från Kodöden viker man av från Solsäterleden där den kommer ut på en glänta och ett hörn av ett gärde. En tydlig körväg går spikrakt till Österby, varifrån man lätt kommer in i Nåsten vid Läbybro, Läbybro - Rödmosse-leden. Följ körvägen till Österby, sedan cykelbana till vägkorsningen Sala/Enköpingvägen. Åk rakt över den och ned till Läbybro.
 

Till kartan 

Till ledförteckning


Till sidans början                                   MTB runt Uppsala                                Index