Nåsten och Hågadalen

 

Nåsten är en stor skog som ingår i ett fritids- och naturskyddsområde väster om Hågaån. Nära Uppsala är endast Lunsen större. Lederna i Nåsten är sällan eller otydligt märkta. Bitvis kan det vara förvirrande. I varje fall i början bör man använda Fritidskarta Hågadalen (1:10 000). Denna har mycket fina detaljer och gör det möjligt att planera egna vändor. Flera cykelbara stigar skär genom Nåsten. De kan användas året om, utom vid vintrar med tjockt snötäcke, och kan med fördel kombineras med Röda stigen och Gula stigen eller med leder i Hågadalen som Linnéstigen och Kraftledningsgatan. Nåsten är bitvis en ganska sumpig skog. Men vintertid, när kärren är frusna, slår den det mesta.

Det är absolut förbjudet att cykla på Björns hög, som är fornminne. Längs en del av Hundslädevändan, mellan Rödmosseleden och Grusvägen, är det för naturskyddets skull förbjudet att såväl gå som cykla vid sidan av stigen.

Hågadalen är ett populärt ridområde. Det finns en rad stall utspridda i dalen. På snabba leder bör man vara medveten om att man när som helst kan möta ryttare. Kommer du bakifrån så smyg aldrig förbi. Hojta, ge dig tillkänna, prata lugnt (för att hästen ska förstå att du är människa), och ta dig förbi först när du fått kontakt med ryttaren och är säker på att denne har hästen helt under kontroll.

Det finns flera infarter. Söder ifrån Asplunda, Stabbymalm eller Lurbo ridstallar. Norrifrån Kvarnbo, Håga eller Kung Björns hög. Nordostifrån bron över till Kung Björns hög och in i skogen eller Norra Norby. Västerifrån via timmertransportvägar från Focksta. På östra sidan är Fäbodarna en central punkt. Därifrån går, eller omvänt dit kommer, inte mindre än 5 fina stigar.

Det finns flera praktiskt taget helt bilfria leder till Nåsten. Från S:t Johanessgatan kan man åka på cykelbanor via Flogsta, eller längs den till cykelväg omvandlade enköpingsbanan, eller förbi Eriksberg. En annan bilfri variant är att åka genom stadsskogen, eller via vårdsätravägens cykelbana och sedan ta av ned till Fäbodarna. Från Fäbodarna är det också möjligt att ta sig över till Gottsunda och Gottsundagipen och ansluta till Röda stigen eller Gula stigen utan att behöva hamna i biltrafik.


  

1 Håga — Lurbo
2 Skidleden (Björns hög — Stabbymalm — Hammarskog)
3 Nåstentraversen (Håga — Fäbodarna)
4 Hågaåsleden
5 Hågadalen — Nåstentraversen
6 Hundslädevändan
7 Ekensberg — Fäbodarna
8 Fäbodarna – Skidleden
9 Ekensberg – Lurbo
10 Fäbodarna — Lurbo
11 Fäbodarna — Asplunda
12 Nåstenknallen
13 Ridstigen
14 Nåstentraversen — Hågaåsleden
15 Eriksberg — Nåsten
16 Rödmosseleden
17 Högbyhatt — Fäbodarna
18 Hågadalen
19 Linnéstigen
20 Kraftledningsgatan
21 Flogsta — Kvarnbo — Håga
22 Läbybro - Rödmosseleden
23 Rödbäcksleden


1 Håga — Lurbo

Svårighet: 

Längd: ca 5 km.

Grusväg som skär rakt genom Nåsten. Den är utmärkt för cykelturer med vanliga cyklar. Racer-cyklar löper dock viss punkteringsrisk. En rad MTB-turer korsar eller använder denna väg för kortare transportsträckor. Den är lämplig för hård snabb körning. Men se upp för ryttare!

Fortsätt Hågavägen (asfaltsväg) från Uppsala förbi Björns Hög. Knappt tvåhundra meter efter denna tar man av på grusvägen till vänster (S). Passera vägbom. Fortsätt längs grusvägen genom skogen, förbi Högbyhatt (jaktstuga), Ekensberg och Stabbymalm (vägbom). När man kommer fram till stora vägen tar man till vänster för att komma till Lurbo.

Variant: 1b) Tag vägen in, till vänster (S), från västra Håga. Man passerar en bom och åker upp i skogen på grusväg vilken gradvis övergår till bred stig som rids ofta. Sista biten innan man når den ordinarie leden, grusvägen, kan vara dyngig.

 
Till kartan  Till ledförteckning


2 Skidleden (Björns hög — Stabbymalm — Hammarskog)
 
 
Svårighet:  
 

Längd: ca 14 km. 
 
 
 
 

 

Snörika vintrar är detta ett av Uppsalas mest frekventerade skidspår. När marken är blöt fastnar och växer snabbt svårartad lera på hjulen i början av stigen just vid Björns hög. De delar av leden som går i Nåsten är ofta sumpiga. På andra sidan Uppsalanäsvägen bjuder leden på fin lätt teknisk åkning fram till Hammarskog. Leden är idealisk för nybörjare. Skidleden är även känd som Kung Björns led. Delar av skidleden används när man åker andra leder, led 3, 6, 7, 8, 9 och 13.

Börja vid parkeringsplatsen vid Kung Björns hög. Följ stigen som går söderut från denna in i Nåsten. Efter ca 800 m kommer man till grusvägen som går från Håga till Lurbo. Följ denna ca 250 m och tag sedan till vänster, vid en vändplats, söderut. Nu följer man en bred tydlig lätt knixig stig tills man kommer ut på en äng. Stigen följer dess högra (V) sida över en bro. Vid ängens slut passerar den en lätt upphöjning för att komma ut på ännu en äng. Här går stigen i dennas södra kant, fram till ett dike. Där kan man välja väg. Huvudleden går över diket på en skraltig liten bro och vidare söder ut på väster sida om diket, bitvis är det mycket sumpigt. Ytterligare en bro, längre fram, tar en över till östra sidan av diket. En finare variant är att hålla sig på öster sida om diket på rolig småknixig stig tills man möter huvudleden igen.

Kom ut ur skog till gärde som passeras på dess vänsterkant (Ö), och vidare till Ekensberg. Därifrån åkte man på grusvägen igen, drygt 300 m, varefter man tar av till höger (V). Stigen fortsätter nu söderut, först i en gärdeskant och sedan över betesmark till en stor bondgård, Stabby. Boskap kan göra denna bit något gyttjig. Här tar man sig förbi en grind, och åker sedan på asfaltvägen till vänster (Ö), fram till en avtagsväg till höger (S). Denna följs i en dryg kilometer. Lämna vägen vid skylt. Resten av leden går på fin slingrande stig, som är väl skyltad, fram till Hammarskog. Se Hammarskogsidan.

Varianter: När stigen vid Björns hög är lerig är det bättre att åka in grusvägen som går till Lurbo (led 1) och ansluta till leden inne i skogen.

Efter Ekensberg kan det vara att föredra att åka grusvägen (led 1), eftersom betande boskap gör stigen mycket gyttjig, och sedan ta Lurbovägen till höger (mot Uppsala Näs), vid avtagsvägen till Uppsala Näs tar man till höger och sedan direkt ned till vänster (S) på grusväg.

Ytterligare en variant, passerar Stabbymalm (vägbom) och tar sedan till höger, vid nästa hus. Här är ett vägskäl. Tag till höger på liten grusväg och sedan omedelbart (25–30 m), till vänster på en liten stig (led 11b) som leder till Asplunda på stora vägen.

 
Till kartan  Till ledförteckning
 


3 Nåstentraversen (Håga — Fäbodarna)

 
Svårighet:  
 
 

Längd: ca 4 km. 

 

Denna led går rakt genom Nåsten från Håga till Fäbodarna. Större delen går på rolig lättåkt stig. Några partier kan betecknas som lätt tekniska, knixigheter och spänger. Stigen är ofta lerig. Vissa år är kärren på den södra delen av stigen svårforcerade.

För att ta sig till ledens början åker man antingen cykelbanan ut från Uppsala, förbi Stenhagen, och tar till höger till Håga vid Kvarnbo eller så åker man vägen förbi Björns Hög och Håga by. Åker man den i motsatt riktning så åker man först upp från Fäbodarna och svänger av i nordlig riktning. Strax efter det att man passerat ett boskapshinder tar man till vänster (NV) vid ett otydligt vägskäl. Höger stig, som man inte ska ta, leder här till Hågaåsleden (led 4).

 
 
 
Här beskrivs leden från norr till söder. Tag grusvägen, led 1b, som går in skogen strax väster om Håga by. Passera vägbom. Kör in i skogen. Ca 250 meter in i denna tar man till vänster (Ö). Här finns en antik skylt på vilken det står ‘Grindstugan’. När man tagit till vänster åker man på en fin lätt knixig stig i östlig riktning. Passera ett kärr och ett stycke med fina hällar. Kom ned i sumpigt område, korsa bäck på bro, och fortsätt upp över ett rotrikt ställe. Sedan man passerat bäcken fortsätter man ca 130 m längs stigen och kommer till ett ställe där en stig tar av till höger söder ut. Tag denna stig och följ den först i sydlig riktning.

Vid vägskäl (korsning av led 6) efter ca 250 m håller man rakt fram (när detta skrivs måste man runda ett fallet träd). Därefter går stigen i sydostlig riktning till den kommer fram till Grusvägen (led 1). Här tar man till höger på grusvägen och följer den ca 350 m i sydvästlig riktning. Man lämnar den strax efter en liten uppförsbacke, för att ta till vänster, mot söder, vid en vändplats. Nu är man på ‘skidleden’ till Hammarskog. Åkningen är lätt och snabb på fin stig, i ca 400 meter.

 
 
Stigen till Fäbodarna tar av i sydostlig riktning strax före en liten uppförsbacke. Numer finns en tydlig skylt där man ska ta till vänster. Det finns inledningsvis två varianter som går nära varandra i samma riktning. En variant går över stockar och är ganska knaglig, en variant går tio meter till höger om denna och upp på en häll efter ca 150 m. De möts strax och stigen fortsätter nu i sydostlig riktning hela vägen till Fäbodarna. Fyra vägskäl passeras. I varje gäller det att fortsätta rakt framåt i samma riktning som man kom in i dem. Stigen är hela tiden stor och tydlig med enstaka knixigheter och ett par spänger. Kärr kan vissa år utgöra avsevärda krux. Runt vissa har det bildats ny stig på västra sidan om huvudstigen.
 
Till kartan  Till ledförteckning
 

4 Hågaåsleden
 
 
Svårighet:  
 
 

Längd: ca 2 km. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Denna stig går parallellt med Hågaån på en ås som löper från norr till söder i östra Nåsten. Att komma upp på åsen norrifrån är tekniskt krävande. Väl uppe på åsen är stigen fin, mycket rolig, och bjuder ibland på fin utsikt. Hällar och steg utgör intressanta svårigheter. 

Man tar sig enklast till stigens början från Eriksberg och Norra Norrby. Åk grusväg förbi stallarna och ta till höger (V). Åk över bro och fram till skogen. Här är man i en del av dess nordöstra hörn. En variant är att istället komma via stigen som går under Björns hög (led 15). 

 
Följ den branta och tydliga ridstigen rakt upp i skogen. Efter drygt fyrtio meter tar man till vänster och klättrar uppför en tydlig knixig stig i sydvästlig riktning (krux). Efter ca 200 m passerar man en knixighet med ett kärr bortom vilket man når fram till ett krön, som följs av en brant nedförsbacke. Nu tar man sig igenom ett rotrikt kärr, på andra sidan av detta tar man till vänster, och följer en vanvårdad stig som går i en vag sänka i sydostlig riktning. Efter två hundra meter gäller det att hålla lätt till höger (S) och komma på en stig som går västerut mot ett jakttorn vid ett kalhygge. Denna följs i ytterligare ca 200 meter varefter man, väl före jakttornet och utan att åka ut på hygget, viker av på en tydlig småknixig stig i sydostlig riktning igen. Denna böjer av söder och så småningom väster ut tills man kommer ut på en annan stig. Denna tar man till vänster. Passera stormfällda träd, väldiga rotvältor, och ett sumpigt kärr. Kom direkt efter detta fram till ytterligare ett  vägskäl. Tar man till höger (led 14a ) kommer man upp till Nåstentraversen (led 3).

 

 
Det gäller alltså att ta till vänster. Efter ytterligare knappt hundra meter är det ett nytt vägskäl. Här tar man till höger. Passera en stig som kommer från Hågadalen vid ett litet krön och fortsätt söderut. Stigen går nu upp på och följer bitvis åsens krön. Den går  över bitvis småknixiga hällar och det är myckt vackert. Återstoden av stigen till Fäbodarna är lättorienterad. Kör rakt rakt fram vid vägskäl.

 
Till kartan  Till ledförteckning
 


5 Hågadalen — Nåstentraversen
 
Svårighet:  
 

Längd: ca 1 km. 
 

 

Denna led går rakt in i norra Nåsten från Hågadalen och kan med fördel användas för att komma vidare till andra leder, t ex Nåstentraversen (led 3) och Hundslädevändan (led 6). Första delen är gemensam med Hågaåsleden (led 4). Den intiala uppförsbacken motiverar svårighetsgraderingen. Resten är betydligt lättare.

Följ ridstigen upp, tag till vänster och klättra upp på åsen (se led 4). Åk nedför brant till kärr. På andra sidan av detta tar Hågaåsleden (led 4) av till vänster (S). Fortsätt rakt fram (V), passera kärr på fina spänger, kom in i lätt knixig terräng. Kom fram till Nåstentraversen efter ca 400 m från där man skildes från Hågaåsleden. Fortsätt rakt fram i knixig terräng till ett kärr som man tar sig igenom till höger. Skidleden (led 2) är på andra sidan direkt bakom ett litet steg. Denna del är gemensam med Hundslädevändan (led 6).

 
Till kartan  Till ledförteckning
 


6 Hundslädevändan
 
 
Svårighet:  + 
 
 

Längd: ca 6 km. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Denna led går i en vindlande bana från Håga eller Björns hög till Fäbodarna. Delar av den kan med fördel åkas i kombination med andra leder. Finessen med den sträckning som anges här är att den går på fin tekniskt krävande och mycket lönande stig hela vägen. Samtidigt bjuder den på en mycket fin naturupplevelse. Bitvis är den svår att hitta, varför en karta starkt rekommenderas. Delar av leden användes tidigare av hundslädfantaster, därav namnet.
 
Börja på Grusvägen (led 1). Kör uppför backen. 50 meter in i skogen tar man till höger (V). Tydlig stig som går upp på en häll. Kör på hällar och runda ett kärr på dess norra sida i lätt knixig terräng. På andra sidan kärret delar sig stigen i tre. En går till höger, en går rakt fram, och en går till vänster och ytterst tillbaka till grusvägen på södra sidan om kärret. Tag den som går rakt fram eller den som går till höger (variant 6b).

 
 
 
 
 
Stigen går här i nedförsbacke och tar sig sedan i småknixig terräng fram till led tre som man åker rakt över, passera liten bro, och följ tydlig märkt stig, på spänger över mossar, bitvis är det ganska knixigt. Kom fram till vägen som kommer norrifrån Håga (led 1b), tag till höger och följ den i nordlig riktning drygt 100 m, och tag sedan till vänster (V) på stor fin stig som led 6b ansluter sig till  några hundra meter in i skogen. Följ denna, den stora stigen, fram till ett öppet kärr. Tag av till höger 15–20 m före detta och runda det på norra sidan nära en klippvägg, förbi en rotvälta (krux), och över ett dike. Här finns en stigkorsning. En tydlig vintermärkt stig går norrut (led 6c). Den korrekta vägen går istället rakt fram, över en mossig häll, och vidare väster ut genom lätt knixig terräng. Här är stigen bitvis märkt med vita band på träden.
 
 
När man kommer fram till en stor tydlig stig tar man denna till vänster (S) och åker den drygt 400 meter, över hällar, enstaka kärr och en ny spång fram till ett vägskäl. En skylt står här. Här gäller det att ta av till vänster (Ö). Den andra grenen av stigen (led 16) går åt sydväst och så småningom fram till Rödmossen.  Vik alltså av åt vänster och åk längs det egentliga hundslädespåret. Stigen följer hällar, längs kanten av ett kärr och är bitvis teknisk. Passera en gammal spång (krux) efter ca 300 m. Fortsätt över diverse knixigheter fram till vägen (1b) som kommer från Håga väst och ta den till höger. Vägen är här mindre och övergår i en stor bred stig, ofta riden, med enstaka hällar och leriga partier. Kom fram till grusvägen (led 1).
  
 
Tag till vänster (NO) på grusvägen och åk förbi ettfält. 70 meter från det att man kom ut på grusvägen tar man till höger (SO) på en otydlig traktorstig. Även om det inte ser så ut finns här en stig genom gräset som man följer i utkanten av fältet. Efter drygt hundra meter svänger den sakta från fältet in i skogen längs en begränsningslinje i utkanten av två otydliga kärr. På ett ställe blockeras den av en liten gran som man tränger sig förbi. Snart blir stigen bättre och svänger mot nordost. Här ska stigen, om man åkt rätt, vara tydlig. Har man funnit den kommer man nu fram till en brant häll, som följs av ytterligare en häll med ett otydligt (ibland uttorkat) kärr som man passerar före krönet. Uppe på detta fortsätter man rakt fram, nedför ett steg och tar direkt skarpt till vänster. Efter knappt tio meter når man en ramp som man kör upp över och vidare upp på en stor häll (krux). Från denna åker man ned på tydlig stig i nordostlig riktning, väl nere från den håller man lätt till höger och följer stigen fram till skidleden (led 2). Denna kör man rakt över och uppför ett litet steg på andra sidan. Sedan fortsätter man rakt fram. Efter drygt hundra meter kommer man fram till höjden som en variant av Nåstentraversen (led 3) går över. Här tar man till höger (S) ca 20 m, längs denna, sedan lätt till vänster (SO) nedför en lätt backe. Här gäller det att inte tappa visuell kontakt med höjden till höger. Efter hundra meter når man en tydlig stig (led 5) som går upp på denna med ett brant steg. Åk upp på steget och följ fin knixig stig i sydvästlig riktning fram till ett tydligt kärr, i kärret står en skylt som säger ‘draghundspår’. Åk en bit höger (N) om denna på tydlig stig, genom kärret, fram till skidleden (led 2). Följ denna ca 100 meter och ta några meter efter ett rödmärkt träd av till vänster rätt in skogen på en liten ramp. Kom fram till tydlig stig som tas till höger. Den förenar sig snart med skidleden igen.

Fortsätt skidleden (led 2) fram till en inäga. Efter en bro på denna tar man snett till vänster mot skogen. Ca 20 m från ett hörn, finns ett dike, man kan cykla rakt igenom. Härifrån leder en fin, tekniskt krävande stig in i skogen, passera surhål med gammalt dike, och åk på småknixig stig,  fram till en lägereldplats, ca 350 m från skogsbrynet.

 
 
 
Från lägerplatsen åker man rakt söderut på en fin liten stig tills man når en större som kommer från led 3. Tag denna till höger och följ den till Fäbodarna. Stigen är ihållande teknisk med ett flertal steg och går mycket vackert på höjder ovanför ett stort namnlöst kärr. Hinder, fallna träd, rundas till vänster. Krux: häll ca 800 m från lägereldstaden. Kort därefter kommer man ut på stor tydlig stig som leder ned till Fäbodarna.
 
Variant 6b: Tag den första stigen som går till höger, bortom det första kärret, kör nerför backe, och passera ett kärr med mycket rötter på sidorna (krux). Drygt hundra meter efter kärret passerar man en stig (led 3) som tar av till vänster (S). Forsätt rakt fram passera bro över liten bäck och kom fram till vägen (1b) som går ned från västra Håga. Som led 3 ovan till vägen. Korsa denna rakt över, fortsätt på liten stig, och håll till vänster, antingen vid en fin liten stig drygt hundra meter från vägen eller direkt efter ett dike och anslut till hundslädevändan genom att komma upp på en stor stig som går i västlig riktning.

Variant: 6c Denna led går i en slinga, först norrut, och sedan västerut och söderut tillbaka till Hundslädevändan på tydlig — men ofta lerig — stig.

 
Till kartan  Till ledförteckning


7 Ekensberg — Fäbodarna

Svårighet: 

Längd: ca 1,5 km.

Knixig led som går till Fäbodarna genom vacker terräng. Det finns tre varianter, första delen är om man kommer från Ekensberg gemensam för dem, vid ett kärr skiljer de sig. Leden åks vanligen i kombination med andra Nåstenleder. Graderingen ­­­­ – avser 7b och 7c. 7a är lättare.

Åk ‘skidleden’ norrut från Ekensberg gård. Den går till höger (Ö) i kanten av ett gärde. Efter drygt 100 m längs gärdet, ca 200 m från vägskälet, tar leden av rakt in i skogen vid en ny skylt. Följ smal fin stig i nordostlig riktning. Bitvis knixigt och mycket vackert. Flera spänger. Ca 500 meter in skogen kommer man till ett stort kärr. Här delar sig stigen.

 

En variant (7a), som är huvudleden, går genom kärret på spång och vidare rakt österut fram till Fäbodarna.

 
 
Den andra varianten (7b) viker av norrut, passerar en väldig rotvälta, och leder fram till ett stort namnlöst kärr, ca 300 m från vägskälet. Här tar man till höger. En fin något svår teknisk stig går på små höjder, med steg och knixigheter, på kärrets södra sida fram till Fäbodarna. 
 
 

 
En tredje variant (7c) går i en västlig slinga fram till det namnlösa kärret där den möter lederna 7b och 8. Unvik ett djupt kärr genom att att åka på hällar öster om det. Normalt åks denna led i motsatt riktning, i kombination med led 7b, för dess egen skull eller som en knorr på hundslädevändan om man åkt denna norrifrån. 
 
Till kartan  Till ledförteckning
 


8 Fäbodarna – Skidleden

Svårighet:  +

Längd: ca 1,5 km.

Mycket knixig liten stig som går längs det namnlösa kärrets södra kant på höjder fram till en äng där ‘skidleden’ går. Ungefär hälften är gemensam med led 7b.

Åk upp från Fäbodarna, åk först i västlig riktning, parallellt med diket, och sväng sedan norrut. Där ängarna slutar passerar man ett boskapshinder och håller till vänster. Därifrån leder en fin bitvis mycket tekniskt krävande stig fram till skidleden. Den bästa orienteringspunkten är det namnlösa kärret. Så länge man kan se eller skönja det på höger (N) sidan och man befinner sig på en stig som går i norvästlig riktning är man rätt.

 
 
Till kartan  Till ledförteckning
 


9 Ekensberg – Lurbo

Svårighet: 

Längd: ca 2 km.

Lätt förfallen men fullt framkomlig stig söder om Ormkärret till Lurbo.

Åk norrut från Ekensberg längs ‘skidleden’. Efter ca 50 m tar man till höger (Ö) och följer en stig genom skogen i östlig riktning mot Ormkärret. Man kan antingen köra rakt över detta, eller ta av till höger (S) ca 500 m från Ekensberg (150m före Ormkärret), och följa liten stig till surdrag. Detta korsar man och tar sedan till vänster (Ö), varefter man följer en otydligt märkt stig som ringlar sig fram i lätt knixig terräng till tippmassorna vid Lurbo.

 
 
Till kartan  Till ledförteckning


10 Fäbodarna — Lurbo

Svårighet: 

Längd: ca 1 km.

Delvis svårorienterad stig från till Fäbodarna till Lurbo, kan med fördel kombineras med led 9. Att meföra karta rekommenderas.

Kommer man från Hågadalen, passerar man boskapshindret vid Fäbodarna, klättrar uppför backen, och håller till vänster (SV), upp på äng. Kommer man från någon av lederna 3, 4, 6, 7 eller 8, som kommer fram till Fäbodarna från det inre av Nåsten, kan man hålla höjden, och åka på en tunn stig genom vacker skog, fram till äng. Ett boskapshinder i staketet på sydvästra sidan av ängen är de korrekta utgångspunkten. Passera detta. Därefter går leden på fin stig, först i västlig sedan i sydlig riktning fram till en sänka, vilken man följer 200 m varefter man håller till höger (V) och kommer fram till en stig som går fram till tippen vid Lurbo ridcenter. För att komma vidare till led 9 följer man tippens kant fram till ett kärr. Där kommer man på led 9, tydlig stig.

Varianter: Det finns förbindelser till Predikstolen. Dessa är mycket branta. Det som inte är brant är gäggig ridstig.
 
Till kartan  Till ledförteckning


11 Fäbodarna — Asplunda

Svårighet: 

Längd: ca 3 km.

Denna led går genom södra Nåsten. Den utgör i kombination med andra leder ett anspråksfullt alternativ till ‘skidleden’ för den som vill åka till Hammarskog. Den är för längesedan utmärkt med gula märken på stolpar. Dessvärre har märkning förfallit varför vissa stycken är svåriorienterade.

Från Fäbodarna följer man antingen led 7a eller 7b eller 7c tills man kommer till ett stort kärr, ungefär mitt emellan Fäbodarna och Eriksberg. Detta tar man sig igenom på dess norra sida. Därefter åker söder ut på en sällan använd stig som går genom mycket vacker skog (mossiga bergknallar), fram till Ormkärret. Här tar man till höger i en tydlig sänka (efter bergknallen) ca 150 varefter man tar till vänster (S) och följer en otydlig led söder ut till ett surdrag (här är leden densamma som led 9). På andra sidan surdraget tar man till höger (SV) och fortsätter söderut på en otydlig stig fram till ett plötsligt steg. Här korsar man en gammal kraftledningsgata och fortsätter rakt fram på andra sidan, så småningom kommer man fram till Stabbymalms hagars stängsel vilket man följer en bit för att sedan vika av lätt åt vänster (SO).

Variant11b Kom fram till grusvägen (led 1) korsa den och fortsätt på fin liten stig, som tar av till vänster från en västlig liten sidoväg till grusvägen. Kom ut på vägen till Uppsala Näs vid Asplunda.

 
Till kartan  Till ledförteckning


12 Nåstenknallen

Svårighet: 

Längd: ca 400

Kort, mycket svår sträcka som går upp på en knalle på Nåstenåsen. Mycket vacker utsikt.

Leden börjar vid sexstigskorsningen och klättrar i branta och svåra steg upp på en liten knalle. Fortsätt rakt fram över korsande stig, tag ytterligare ett svårt steg, håll till höger där stigen delar sig, och kom upp nå Nåstenknallen (krux). Där går led 4.

Variant: Tag till vänster där stigen delar sig, strax före knallen, övervinn högt steg och kom fram till led 4.

 
Till kartan  Till ledförteckning


13 Ridstigen

Svårighet: 

Längd: ca 600 m.

Denna stig går upp från Nåstens nordöstra hörn till skidleden (led 2) och grusvägen (led 1). Den rids mycket ofta och kan vara mycket svårforcerad. Väglaget består av lera och hästspillning. Vintertid när det är fruset kan det dock hamras.

 
Till kartan  Till ledförteckning
 


14 Nåstentraversen — Hågaåsleden

Svårighet: 

Längd: ca 200 m.

Det finns flera korta leder som förbinder Nåstentraversen och Hågaåsleden. Dessa används alltid i kombination med andra leder.

14a) Fin liten stig som går genom knixig terräng. Kan fortsättas ned i Hågadalen.

14b) Stor stig som ofta är lerig. Även denna kan fortsättas ned i Hågadalen.

Nere i Hågadalen är det möjligt att cykla på en bred tuvig och knaglig ridstig norrut ända till Kung Björns hög. Under sommaren används dessa ängar som bete, varför man måste vara mycket noga med att stänga boskapsgrindarna. Vid tjäle kan stigen användas som utfartsled.

 
Till kartan  Till ledförteckning
 


15 Eriksberg — Nåsten

Svårighet: 

Längd: ca 1 km.

Denna led för en snabbt in Nåsten från Eriksberg.

När man kommer från Eriksberg på väg mot Håga, tar man av till vänster (kommer man från Flogsta fortsätter man rakt fram) där Ekebydalsvägen slutar vid Hågavägen, före bron över Hågaån, och följer en stor fin stig (öster om ån) tills man kommer till en bro över Hågaån. Korsa den. Kom fram till Björns hög. Det är absolut förbjudet att cykla på Björns hög.

Vid Björns hög åker man över boskapshinder och tar omedelbart till vänster och förbi ytterligare två hinder (grindar), var noga med att stänga dem vid passage, varefter man fortsätter fram till skogen över gärdet. Tar man till vänster efter en liten bro kommer man till början av lederna 4, 5 och 13 , tar man till höger, kan man följa en fin liten stig längs skogsbrynet upp till ‘skidleden’ som kommer från Björns hög.

 
 
Till kartan  Till ledförteckning


16 Rödmosseleden
 
Svårighet:  
 

Längd: ca 5 km. 
 
 
 
 

 

Denna finns två varianter på denna led. Den ena (16a) rundar Rödmossen på dess östra sida och används under den varma årstiden. Den andra (16b) går över över Rödmossen vilken endast kan passeras när den är isbelagd. Den är således en utpräglad vinterled. På vägen tillbaka till Högbyhatt fungerar stigen även som ridled vilket gör att den är närmast omöjlig att cykla eller gå under den varma årstiden.

 
 
 
Det finns flera infarter, via hundslädevändan (led 6), fortsätt rakt fram där denna viker av till vänster (Ö), passera leden till Läby bro (led 22), fortsätt över spänger och knixig stig, fram till mossen, eller åk in till Rödmossen via  led 23. 
 

16a) Väl framme vid Rödmossen tar man till höger (Ö) och följer en nyanlagd stig som rundar Rödmossen  på dess östra sida. Denna stig är mycket fin. En typisk nåstenled. Knixig, tekniskt krävande, mycket lönande, och inte minst vackert. Den är tydligt utmärkt. Den utmynnar i ett stort steg. Nedanför detta tar man till höger på gammal skogsväg.

16b) Vintertid cyklar man rakt över Rödmossen på isen. I dess sydvästra hörn fortsätter en ringlande fin stig som går över små höjder fram till ett kallhygge. Ute på detta når man en grusväg och möter led 16a.

Denna följs tills ledrösningen anger att man ska ta av till höger. Härefter går leden i halvsur terräng fram till en skogsväg, vilken man tar till vänster (Ö). Resten av den rösade leden, framtill Högbyhatt och led 1, är bitvis sur. Avsnittet up till Högby hatt rids mycket. Kombinationen hästdynga och sura kärr är — milt uttryckt — helt ointressant för cykling liksom för vandrare. Endast när den är frusen kan denna del av leden åkas utan att man hamnar i hästträck upp till naven. Sommartid är det alltså bättre att fortsätta via skogsvägarna man kommer ut på.

 
Till kartan  Till ledförteckning
 


17 Högbyhatt — Fäbodarna

Svårighet: 

Längd: ca 2 km.

Denna led är en typisk vinterled och kan endast åkas när kärren är frusna. Karta bör medföras.

Börja vid Högbyhatt, finn tunn stig i sydostlig riktning bortom hällarna. Den leder över ett stort kärr som korsas. Klättra över backe. Kom fram till stort fält. Åk söderut på detta till skidleden, följd denna mot Kung Björns hög till, en inäga. Åk rakt fram över det ‘namnlösa kärret’ till Fäbodarna.

 
Till kartan  Till ledförteckning
 


18 Hågadalen
 
Svårighet:  
 
 

Längd: ca 4 km från Eriksberg till Lurbo

Ett nätverk av stigar går längs Hågadalen. Norr om hundklubben är de på östra sidan av dalen i eller nära skogsbrynen, söderom på västra nedanför predikstolen. Där i närheten av Lurboridstallar kan stigen vara fylld av hästgägga. Det enda som är något tekniskt krävande är ett stycke, som är gemensamt med Linnéstigen, i skogsbrynet på östra sidan av dalen. Hågadalen är fin träning, för den som köra hårt och snabbt, och för dem som är på sin första MTB och lär sig grunderna.

Hågadalslederna kan nås från alla möjliga håll, från Nåsten, Eriksberg, Stadsskogen, Lurbo, och t o m Röda stigen.

 
Till kartan  Till ledförteckning


19 Linnéstigen
 
 
 
 
 

Svårighet:  
 
 

Längd: ca 600 m (från backen där man lämnar den normala stigen). 

 
 
 
 
 
 
 
 

En del av Linnéstigen beskrivs här som ett kompliment till Nåsten-lederna, en perfekt hemfartsled. Åker man den söderifrån är den svår. Linnéstigen kan åkas ända till, eller från, Döbelnsgatan vid Stadskogen, och vidare till Predikstolen.

Följ grusvägen, från Predikstolen och Fäbodarna, tag till vänster (N) vid vägskäl ute på gärde, fortsätt på grusväg till bro, korsa denna och tag till vänster in i skogen, och följ fin småknixig stig. När stigen passerar ett boskapshinder kan man antingen åka över detta och in i en hage eller hålla till höger innanför skogsbrynet och sedan nå den stora stigen när den gått in i skogen igen (efter ytterligare ett boskapshinder). Fortsätt över fina knixiga hällar.

När man kommer fram till en stor grind, gäller det att få in rätt växel och ta av skarpt upp till höger. Här är stigen tydligt märkt med små Linnéfigurer. Stig uppför mycket brant backe (krux). Fortsätt efter Linnémärkningen i kuperad terräng, passera svår spång (murken), håll till vänster, och hamra över rötter fram till liten spång där man kommer ut på en äng vid en grusväg. Linnéstigen fortsätter över ängarna och vidare till stadsskogen.

Variant: 19b Tag till höger vid grusvägen, åk upp till OK Linnés klubbgår och ta till vänster där. Hundra meter in i skogen tar man till höger och åker snett genom skogen och kommer fram till stadsskogens utkant. Härifrån kan man åka vidare på stigar till Kåbo.

 
Till kartan  Till ledförteckning


20 Kraftledningsgatan
 
 
 
Svårighet:  

Längd: ca 1 km (fr Linnéstigen) 
 
 
 

 
 
 
Denna led som följer en gammal och numer övergiven kraftledningsgata är en tekniskt krävande variant för att ta sig till eller från Hågadalen. Mycket rolig. Men ett något kärr kan vara surt.

Söderifrån följer man Linnéstigen, som ovan, knappt 200 m bortom den murkna spången, tar man till höger (SO) och klättrar upp till en grusväg, tag denna 20 m till höger (S), och sväng sedan till vänster (Ö) upp i skogen. Där man kommer upp på jogginbanan, åker man rakt över den och upp till vänster (NO), och passerar ett par hällar (krux). Nu är man uppe på en gammal kraftledningsgata vilken man följer till man kommer fram till en äng, där fortsätter man till vänster in i skogen och kommer fram vid OK Linnés klubbgård.

 
Till kartan  Till ledförteckning
 


21 Flogsta — Kvarnbo — Håga
 
Svårighet:  
 

Längd: ca 1,2 km (i skog). 
 

Fin led för att komma in i Nåsten norrifrån. Den används flitigt av folk som joggar, rastar hundar, eller tar en promenad till Kvarnbo. Därför bör man vara vaksam vid skymda kurvor. Leden börjar vid första skogsbrynet på södra sidan av Enköpingsvägen väster om Flogsta. Under snösmältningen kan förglasad is göra passagen genom Hågadalen mycket svår eller omöjlig.

Finn otydlig stig som går snett in i skogen i dess nordöstra hörn. Den börjar i dikeskanten ca 25 m från skogen. Korsa ytterligare dike och kom upp i skogen. Här är stigen tydlig. Tag den till höger och åk i småknixig terräng i sydvästlig och senare sydlig riktning. Kom fram till stor stig som kommer från Flogsta. Tag till höger och följ denna till Kvarnbo. Denna stig bör åkas med viss försiktighet eftersom det ibland är gott om fotgängare på den.

 
Vid Kvarnbo åker man ned i Hågadalen, korsar en bro, klättrar upp på andra sidan, tar till vänster och kommer fram till cykelbanan på den gamla banvallen. För att komma till lederna 1, 2, 3 och 6, i Nåsten fortsätter man rakt fram över denna till Håga. Om man istället tar till höger på banvallen kan man komma in Nåsten via någon av lederna 6c, 22 och 23. 
 
Till kartan  Till ledförteckning
 22 Läbybro - Rödmosseleden
 
Svårighet:  
 
 

Längd: ca 1.2 km 
 
 
 
 

 
Mycket fin bitvis knixig och tekniskt krävande led från Läbybro till Rödmosseleden. Den kan med fördel kombineras med Solsäter och Österbyleden från Staby och Berthåga.
 
 
Tag av från Enköpingsvägen vid dess avtagsväg till Sala. Där är stoppljus. Åk ned i Hågadalen. Korsa Läbybro, delar av den är från sextonhundratalet, tag till höger på andra sidan. Efter ca 100 m börjar stigen, en skylt anger var man ska ta  av skarpt upp till vänster. Åk uppför mycket brant backe, följ rösning, smal stig, och ett brant steg, varefter stigen planar ut och ringlar sig fram i småteknisk terräng till den gamla banvallen som numer är omgjord till cykelväg och ridstig. Korsa den. 
 
 
På andra sidan ringlar stigen vidare fram till Rödmosseleden. Rösningen är tydlig och stigen mycket fin. Ett par steg är mycket svåra. Ett är närmast omöjligt. Vid Rödmosseleden kan man antingen ta denna, till höger, fram till Rödmossen, eller till vänster fram till Hundslädevändan.

 
Till kartan  Till ledförteckning
 23 Rödbäcksleden

Svårighet: 

Längd: ca 0.8 km

Led som går in till Rödmossen från cykelbanan på den gamla banvallen från Uppsala. Den åks sällan för sin egen skull. Bitvis kan den vara något sur. Leden följer Rödmossens utlopp därav namnet.

Åk cykelbanan förbi Håga, och in i skogen, efter ca 1 km kommer man ut på en gip. Där i hörnet börjar Rödbäcksleden. Tag till höger (SO) in i skogen. Leden är tydlig men bitvis mycket sur. Sedan man passerat bäcken blir stigen bättre. Den håller sig söder om denna fram till Rödmossen. Därifrån åker man vidare på Rödmosseleden.

 
 
 
Till kartan  Till ledförteckning
 Till sidans topp                      MTB runt Uppsala                                Index


.